����¯�¿�½������°������³����¯�¿�½����¯�¿�½������·������º������°...

Діагностика та клініко-морфологічна характеристика вторинного гіперпаратиреозу у собак

Захист дисертації відбудеться «_____» ________ 2012 у _____ годині на засіданні ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 212.148.09 при ФГБОУ ВПО «Московськийдержавний університет харчових виробництв» за адресою: 109316, м. Київ, вул. Талаліхіна, д. 33, в конференц-залі.

Актуальність теми . Ветеринарна ендокринологія – одна з молодих і найменш вивчених областей ветеринарії. При цьому актуальність проблем, пов’язаних з патологією залоз внутрішньої секреції, зростає з кожним роком. Ветеринарні лікарі останнім часом все частіше зустрічаються з такими захворюваннями у собак, як цукровий та нецукровий діабет, гіпо-і гіпертиреоз, синдром Кушинга та Аддісона хвороба. Невід’ємною ланкою ендокринної системи є паращитовідниє залози, які продукують паратіреотропний гормон (паратгормон), який бере участь спільно з вітаміном Д і кальцитонином у регуляції обміну кальцію в організмі. Про фізіологічному значенні паращитовидних залоз відомо достатньо (Ежкова А.М., 1999;. Суслов В.П., 2000; Торранс Е., 2006; Фелдмен Е., 2008 і ін.) Зниження рівня кальцію в крові є основним стимулом до викиду гормону в кровотік. Органами-мішенями для паратіреотропного гормону є скелет і нирки, він також впливає на кишечник, посилюючи всмоктування кальцію. Відомо й негативний вплив паратгормону на організм при його гіперсекреції, не дарма його відносять до універсального уремічного токсину (Кузіна Н.Ю., 2008; Волгіна Г.В., 2009; Ільїна О.М., 2009 і ін.)

Однак дослідженням патології паращитовидних залоз у собак в Україні до останніх років приділялося недостатньо уваги. Побічно стан і роботу паращитовидних залоз оцінювали по концентрації кальцію, зв’язаного з білками, фосфору і лужної фосфатази в сироватці крові (А.М. Єжова, 1999; Н.В. Грищенко, 2000; Ф. Каллфельц, 2004; Л. Мартан, 2004 ).

  Фотофакти. У Барнаулі пройшла виставка безпородних собак "Кубок Барбоса-2013" - Алтапресс

Лише в останні роки стали з’являтися роботи вітчизняних ветеринарних фахівців, присвячені даній проблемі. Це обумовлено вдосконаленням ветеринарних технологій, впровадженням у ветеринарні лабораторії більш точних діагностичних методів, які дозволяють всебічно вивчати такі важкодоступні органи, якими і є паращитовідниє залози, а також широким поширенням скринінгове біохімічних досліджень крові. Такі дослідження динамічно змінили процентні співвідношення виявлення різних форм гіперпаратиреозу.

У доступній нам вітчизняній науковій літературі ми не знайшли статистичних даних щодо виявлення вторинного гіперпаратиреозу у собак з хронічною нирковою недостатністю та синдромом мальабсорбції, сукупних результатів біохімічних і гормональних досліджень, а також описи морфологічних змін у паращитовидних залозах і кісткової тканини, при тому що посилання на цю патологію зустрічаються практично в кожній роботі по метаболічним хвороб кісток у собак і кішок.

^ Мета роботи . Виявлення і вивчення особливостей перебігу вторинного гіперпаратиреозу у собак з хронічною нирковою недостатністю і мальабсорбцією, морфологічних змін у паращитовидних залозах і кісткової тканини, оптимізація методів корекції даного захворювання.

2. Дослідити морфологічні зміни паращитовидних залоз і кісткової тканини у собак з вторинним гіперпаратиреоз, провести лабораторний біохімічний і гормональний скринінг у собак, які страждають хронічною нирковою недостатністю, собак з синдромом мальабсорбції, з порушеннями кальцій-фосфорного рівноваги і здорових.

^ Наукова новизна . Вперше отримана об’єктивна картина захворюваності та вивчено особливості клінічного перебігу кишкової і ниркової форм вторинного гіперпаратиреозу у собак. Проведена диференціальна діагностика від інших захворювань, що супроводжуються порушенням мінерального обміну. Проведено та систематизовано дослідження крові за показниками: ПТГ, кісткової лужної фосфатази, іонізованого кальцію, вітаміну Д у собак з різними формами вторинного гіперпаратиреозу. Встановлено залежність між підвищенням рівня паратгормону в крові і морфологічними змінами в паращитовидних залозах у собак.

  Відшкодування шкоди після укусу собаки.

^ Практична значимість. Отримані дані з дослідження ВГПТ у собак дозволяють диференціювати і виявляти захворювання паращитовидних залоз на ранніх стадіях, комплексно підходити до проблем лікування та профілактики. Представлені в роботі лабораторні дані, рентгенівські знімки і гістологічні препарати є наочним посібником для студентів ветеринарних вузів, які вивчають ендокринології.

^ Апробація роботи та впровадження результатів дослідження. Основні результати досліджень з дисертаційної роботи повідомлені на науково-практичних конференціях «Актуальні проблеми ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарного контролю сільськогосподарської продукції» (Київ, 2002); Всеросійському конкурсі на кращу наукову роботу серед аспірантів та молодих вчених вищих наукових закладів МСХ РФ по секції «Ветеринарія» (Київ, 2007), 1й Всеросійської міжвузівській конференції з ветеринарної хірургії (Київ, 2010) (доповідь); Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми ветеринарної хірургії» (Ульяновськ, 2011) (доповідь), результати роботи впроваджені в навчальний процес ФГБОУ ВПО МГУПП, ФГБОУ ВПО ХДУ ім. Катанова.

^ Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 152 сторінках машинописного тексту. Складається зі вступу, огляду наукової літератури, власних досліджень, що включають розділи: матеріали та методи, результати власних досліджень, їх обговорення, висновків, висновків, практичних рекомендацій та списку літератури, що включає 152 джерела, з них 112 вітчизняних і 40 зарубіжних авторів. Робота містить 24 таблиці та ілюстрована 33 малюнками.

Матеріали і методи дослідження. Справжня робота проводилася в період 2008 – 2011 р.р. на кафедрі «Незаразні хвороби» і ветеринарній клініці «На Талаліхіна» при ФГБОУ ВПО МГУПП, у ветеринарній лабораторії «Шанс», лабораторії «Інвітро», в паталогоанатомічної відділенні міської клінічної лікарні № 33. Об’єктом дослідження стали 208 собак (досліджувана група) різних вікових груп, порід і різної статі, з них 138 – тварини віком 5-11 років з хронічними хворобами нирок, 70 – щенята у віці 3-7 місяців з синдромом мальабсорбції. Контрольна група склала 35 здорових собак різних порід і статі, з них 20 собак вікової групи 5-11 років і 15 – щенки віку 3-7 місяців. Всі тварини були доставлені в клініку для амбулаторного прийому і спостерігалися протягом усього періоду досліджень. Основними критеріями включення тварин в дослідну групу була наявність в анамнезі хронічної ниркової недостатності (для дорослих собак) та синдрому амальабсорбціі у поєднанні з порушеннями роботи опорно-рухового апарату (для цуценят). Загальна кількість обстежених тварин склало 243.

  Припинення лактації у кошкі.Половой цикл кішки

Остаточний діагноз – хронічна ниркова недостатність встановлювався відповідно до класифікації, запропонованої Міжнародним товариством, які займаються вивченням захворювань нирок (International Renal Interest Society), заснованої на величині показника креатиніну в плазмі крові.

Біохімічними дослідженнями з ивороткі крові визначали рівень креатиніну, сечовини, загального та іонізованого кальцію, неорганічного фосфору, лужної фосфатази за стандартними методиками на автоматичному біохімічному аналізаторі «Марс». Забір крові для дослідження іонізованого кальцію здійснювали у вакуумну систему з гелевим наповнювачем в анаеробних умовах.

У 138 собак з нирковою недостатністю визначали: креатинін кінетичним методом за Яффі (набір фірми DiaSys); сечовину – «уреазний – глутаматдегідрогеназним»: ферментативним УФ-тестом (набір фірми «DiaSys»); загальний кальцій – уніфікованим колориметричним методом при довжині хвилі 570 нм (набір фірми «Vital Diagnostics»); неорганічний фосфор визначали спекторофотометріческім (UV) методом (набір фірми «Ольвекс Діагностикум»). Метод заснований на здатності фосфат-іонів утворювати в кислому середовищі з молибдатом амонію в присутності детергенту фосфорномолібденовий комплекс, оптична щільність якого при довжині хвилі 340 нм пропорційна концентрації неорганічного фосфору в досліджуваному зразку.